# เรื่อง ไฟล์เอกสาร
1 ประกาศสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เรื่องผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2566) ไฟล์1
2 ประกาศสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีพุทธศักราช 2567 ไฟล์1
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไฟล์1
4 ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนให้เปล่าในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 นักเรียน นักศึกษา ผู้ประสงค์ขอรับทุน ให้กรอกแบบฟอร์ม ส่งที่ครูที่ปรึกษา ตามเอกสารที่แนบ ไฟล์1
5 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งครูพิเศษ ไฟล์1
6 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จำนวน 2 อัตรา ไฟล์1
7 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง โดยเปิด 2 สาขาวิชาได้แก่
🔶สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
🔶สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. เรียน 2 ปีต่อเนื่อง รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📌สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ครูอดุล ขันแก้ว 📲081-052-7273
📌สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ครูชาญเดชต์ ขุนศรี 📲094-351-6491
8 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์1 ไฟล์2
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเรียนและการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
🔷ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบธนาคาร ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2567
🔷ลงทะเบียนเรียนปกติ
🔸ระดับ ปวช. วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
🔸ระดับ ปวส. วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
🔷เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
10 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษานักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2,3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ไฟล์1
11 ประกาศวิทยาลัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา 2567 ไฟล์1
12 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ2567 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ไฟล์1
13 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ไฟล์1 ไฟล์2
14 ประกาศราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ EV (Electric Vehicle) และศูนย์บริการยานยนต์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ไฟล์1 ไฟล์2
15 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทาชินีมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ไฟล์1
16 ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. กำหนดการประกาศรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน วันที่ 18 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประกาศรายวิชาและค่าลงทะเบียน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และหน้าห้องวิชาการ
2. กำหนดการลงทะเบียนเรียน วันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 รับใบลงทะเบียนที่ห้องทะเบียน ยื่นคำร้องผ่านครูผูสอนในรายวิชา ผ่านครูที่ปรึกษา ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา ผ่านหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผ่านหัวหน้างานทะเบียนชำระค่าลงทะเบียน ที่ห้องงานการเงิน อาคารอำนวยการและสำเนาให้ครูประจำวิชาที่สอน
3. กำหนดการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.
4. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ค่าลงทะเบียน
ระดับ ปวช. หน่วยกิตละ 100 บาท
ระดับ ปวส. หน่วยกิตละ 150 บาท
รายวิชาที่อยู่ในแผน ระดับ ปวส. หน่วยกิตละ 100 บาท
ค่าวัสดุฝึก ระดับ ปวส. หน่วยกิตละ 100 บาท
ไฟล์1 ไฟล์2
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 2 กรกฎาคม 2567 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ไฟล์1
18 ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ผ่านช่องทาง https://std2018.vec.go.th/web/ หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษา สามารถยื่นคำร้อง และดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ม.ส. ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2567 ยื่นคำร้องได้ที่ งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
19 ประกาศสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาและวัดระดับภาษาและทักษะดิจิทัล ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ไฟล์1
20 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทาชินีมุกดาหาร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ไฟล์1 ไฟล์2
21 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทาชินีมุกดาหาร เรื่อง กำหนดการเปิด ภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ไฟล์1
22 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทาชินีมุกดาหาร เรื่อง การซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ไฟล์1
23 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งรับ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗) นายทศพล สุวรรณไตรย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์1
24 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไฟล์1
25 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไฟล์1
26 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (คนงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไฟล์1
27 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ไฟล์1
28 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ไฟล์1
29 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ไฟล์1
30 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง การปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 และดำเนินการสอนชดเชย โดยการเลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ออกไป 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ไฟล์1
31 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - เมษายน 2567 👉สมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์ 👉ลิงค์คู่มือการสมัครนักเรียน : ลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครนักเรียน ไฟล์1
32 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ไฟล์1
33 ประกาศวิทยาลัย ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ไฟล์1
34 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ ลงชื่อได้ที่ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่20-24 พฤศจิกายน 2566 ไฟล์1
35 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ไฟล์1
36 แจ้งกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.มุกดาหาร ไฟล์1
37 การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัย กับ ASSIST ไฟล์1