# ภาพตัวอย่าง หัวข้อ
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชื่นชม ยกย่อง นายทึก แสนโสม พนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นบุคคลต้นแบบ Smart Driver “ขับรถดี มีวินัย ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน
[ โพสต์: 25 ก.พ.2567,19:45 น. อ่าน: 5 ครั้ง ]

โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์
[ โพสต์: 25 ก.พ.2567,19:22 น. อ่าน: 9 ครั้ง ]

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 22 ก.พ.2567,19:27 น. อ่าน: 13 ครั้ง ]

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 22 ก.พ.2567,18:58 น. อ่าน: 469 ครั้ง ]

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ และประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ ภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หลักสูตรขนมไทยเพื่อการค้า
[ โพสต์: 22 ก.พ.2567,18:48 น. อ่าน: 10 ครั้ง ]

ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 9 ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,20:25 น. อ่าน: 19 ครั้ง ]

เข้ารับการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญฯ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,20:13 น. อ่าน: 20 ครั้ง ]

ต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในการเข้าร่วมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางในการดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,20:05 น. อ่าน: 537 ครั้ง ]

ดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,19:59 น. อ่าน: 24 ครั้ง ]

เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,08:54 น. อ่าน: 55 ครั้ง ]

ต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการเข้ารายงานตัว และมอบตัว รอบโควตาและโควตาภายใน ระดับชั้น ปวช. , ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567
[ โพสต์: 8 ก.พ.2567,07:10 น. อ่าน: 62 ครั้ง ]

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้บริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 8 ก.พ.2567,06:57 น. อ่าน: 1258 ครั้ง ]

วันที่ 30 มกราคม 2567 การประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 7 แห่ง
[ โพสต์: 31 ม.ค.2567,07:08 น. อ่าน: 79 ครั้ง ]

วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2567 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดสมรรถนะวิชาชีพ
[ โพสต์: 31 ม.ค.2567,06:51 น. อ่าน: 73 ครั้ง ]

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 30 ม.ค.2567,06:40 น. อ่าน: 998 ครั้ง ]

วันที่ 27 - 28 มกราคม 2567 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิตอล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 28 ม.ค.2567,14:02 น. อ่าน: 300 ครั้ง ]

ต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2557 (รอบที่ 1)
[ โพสต์: 26 ม.ค.2567,08:30 น. อ่าน: 383 ครั้ง ]

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ณ ห้องประลองยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์
[ โพสต์: 24 ม.ค.2567,07:53 น. อ่าน: 48 ครั้ง ]

ต้อนรับ นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ในการเข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และชื่นชม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 22 ม.ค.2567,16:06 น. อ่าน: 74 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567
[ โพสต์: 19 ม.ค.2567,07:15 น. อ่าน: 402 ครั้ง ]

ต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) พร้อมคณะ ในการเข้าพบปะ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
[ โพสต์: 19 ม.ค.2567,07:07 น. อ่าน: 342 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมือง
[ โพสต์: 18 ม.ค.2567,08:16 น. อ่าน: 267 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
[ โพสต์: 18 ม.ค.2567,08:04 น. อ่าน: 575 ครั้ง ]

เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดมุกดาหาร "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
[ โพสต์: 17 ม.ค.2567,08:01 น. อ่าน: 92 ครั้ง ]

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หมุนสลากกาชาด งานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567
[ โพสต์: 16 ม.ค.2567,07:31 น. อ่าน: 63 ครั้ง ]

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ผ่านระบบ Conference มีจังหวัดที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 77 จังหวัด
[ โพสต์: 12 ม.ค.2567,19:32 น. อ่าน: 858 ครั้ง ]

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 เข้ารับการสัมภาษณ์ การเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านช่องทางออนไลน์ กับ บริษัท​ แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล จำกัด มหาชน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 12 ม.ค.2567,19:22 น. อ่าน: 83 ครั้ง ]

เข้าร่วมประชุมครูนิเทศก์นักศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน
[ โพสต์: 12 ม.ค.2567,09:54 น. อ่าน: 93 ครั้ง ]

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนและจัดทำประกาศค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการในสถานศึกษา
[ โพสต์: 11 ม.ค.2567,14:34 น. อ่าน: 87 ครั้ง ]

โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชนSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
[ โพสต์: 11 ม.ค.2567,14:22 น. อ่าน: 53 ครั้ง ]

แนะนำคุณครูใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นางสาวจุติมา บางจักร เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หมวดวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สำนักงานอาชีวศึกษาจังวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 9 ม.ค.2567,11:33 น. อ่าน: 589 ครั้ง ]

นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ในโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประ
[ โพสต์: 9 ม.ค.2567,11:28 น. อ่าน: 51 ครั้ง ]

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567 โดยเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. -18.00 น. ณ สถานีบริการน้ำมันนพดุงพัฒนา (ปตท.ศูนย์ไหม)
[ โพสต์: 9 ม.ค.2567,11:21 น. อ่าน: 63 ครั้ง ]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 13 ธ.ค.2566,16:31 น. อ่าน: 136 ครั้ง ]

พิธีลงนามความร่วมมือ (mou) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กับสถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 13 ธ.ค.2566,16:11 น. อ่าน: 137 ครั้ง ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดอาชีวศึกษาเพื่อผู้เรียนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566
[ โพสต์: 9 ธ.ค.2566,18:05 น. อ่าน: 180 ครั้ง ]

นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกอาชีพของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช
[ โพสต์: 8 ธ.ค.2566,08:17 น. อ่าน: 4432 ครั้ง ]

นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
[ โพสต์: 8 ธ.ค.2566,08:04 น. อ่าน: 88 ครั้ง ]

คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
[ โพสต์: 7 ธ.ค.2566,07:31 น. อ่าน: 1034 ครั้ง ]

ผู้บริหาร นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักบริการวิชาการ สร้างงานสร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 4 ธ.ค.2566,07:04 น. อ่าน: 546 ครั้ง ]

งานแนะแนว และประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท
[ โพสต์: 30 พ.ย.2566,08:19 น. อ่าน: 137 ครั้ง ]

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับอุดมศึกษา (ปวส.) ประจำปี 2567 จำนวน 2 ทุน
[ โพสต์: 30 พ.ย.2566,08:09 น. อ่าน: 167 ครั้ง ]

ประชุมหารือโครงการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 30 พ.ย.2566,08:02 น. อ่าน: 171 ครั้ง ]

คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:33 น. อ่าน: 1291 ครั้ง ]

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าถวายกระทงให้กับวัดนิรมิต (ชุมชนตาดแคน) ในการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2566
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:20 น. อ่าน: 107 ครั้ง ]

สาขาวิชาช่างยนต์ นำนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:15 น. อ่าน: 114 ครั้ง ]

นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและการสมัครเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2567
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:09 น. อ่าน: 66 ครั้ง ]

คณะผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ ร่วมต้อนรับ นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมคณะ ในการประสานงานสถานประกอบการและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:05 น. อ่าน: 58 ครั้ง ]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เข้าร่วม พิธีลงนาม MOU ต่อยอด “สกลนครโมเดล” ยกระดับการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงมาตรฐานระดับโลก
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,04:59 น. อ่าน: 55 ครั้ง ]

ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 256
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,04:54 น. อ่าน: 59 ครั้ง ]

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 22 พ.ย.2566,11:58 น. อ่าน: 109 ครั้ง ]

ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ของนายนิธิศ ทิพนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี
[ โพสต์: 22 พ.ย.2566,07:54 น. อ่าน: 908 ครั้ง ]

นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนมุกดาลัย
[ โพสต์: 20 พ.ย.2566,14:18 น. อ่าน: 109 ครั้ง ]

นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าภายในโรงอาหาร
[ โพสต์: 20 พ.ย.2566,14:08 น. อ่าน: 155 ครั้ง ]

เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาไทย-ลาว ที่ผ่านมา และหารือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันในอนาคต ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
[ โพสต์: 19 พ.ย.2566,07:00 น. อ่าน: 133 ครั้ง ]

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดมุกดาหาร 2566
[ โพสต์: 19 พ.ย.2566,06:42 น. อ่าน: 83 ครั้ง ]

กิจกรรม “นวมินทร์ MUK ปลูกการออม” (ภายใต้โครงการ Fin. ดี We Con Do!!!)
[ โพสต์: 15 พ.ย.2566,20:23 น. อ่าน: 138 ครั้ง ]

การคัดเลือกให้เป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2567
[ โพสต์: 15 พ.ย.2566,20:15 น. อ่าน: 90 ครั้ง ]

คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[ โพสต์: 15 พ.ย.2566,04:43 น. อ่าน: 74 ครั้ง ]

ต้อนรับ นายครัชนน คุ้มไข่น้ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 15 พ.ย.2566,04:31 น. อ่าน: 100 ครั้ง ]

รองฯ พูลศักดิ์ ศรีวะรมย์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยร่วมกับ บ.เด็นโช่ ประเทศไทย จำกัด บริจาคเก้าอี้และโต๊ะให้กับชุมชนคลองเตยและชุมชนริมคลองวัดสะพาน
[ โพสต์: 13 พ.ย.2566,15:45 น. อ่าน: 51 ครั้ง ]

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
[ โพสต์: 10 พ.ย.2566,16:42 น. อ่าน: 48 ครั้ง ]

เข้าร่วมถวายเงินทำบุญกฐินสามัคคี
[ โพสต์: 9 พ.ย.2566,15:18 น. อ่าน: 108 ครั้ง ]

เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ จากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
[ โพสต์: 9 พ.ย.2566,10:17 น. อ่าน: 87 ครั้ง ]

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
[ โพสต์: 9 พ.ย.2566,09:30 น. อ่าน: 47 ครั้ง ]

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
[ โพสต์: 8 พ.ย.2566,11:27 น. อ่าน: 52 ครั้ง ]

คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมุกดาหาร- สะหวันนะเขตปีที่ 2
[ โพสต์: 8 พ.ย.2566,11:14 น. อ่าน: 52 ครั้ง ]

นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
[ โพสต์: 8 พ.ย.2566,11:07 น. อ่าน: 55 ครั้ง ]

บริษัททีดับบลิวอี เทคนิคอล จำกัด เข้าแนะแนวการฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
[ โพสต์: 8 พ.ย.2566,10:51 น. อ่าน: 49 ครั้ง ]