ผู้บริหาร
นางสาววิภาวี แสงธนู
วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร
นางสาวจุติพร บางจักร
วิทยฐานะ: ไม่มี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้บริหาร
นางปวันรัตน์ ขันแก้ว
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้บริหาร
นางนันท์นภัส นาโสก
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้บริหาร
นายปราโมท หล้าพิมพ์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้บริหาร
นายณรงค์ ภักดี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ผู้บริหาร
นายจิตรนาถ มิ่งชัย
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้บริหาร
นางชญาพา ขำคม
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้บริหาร
นายพรต วงค์ศรีทา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้บริหาร
นายพงษ์ศักดิ์ สว่างสุข
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้บริหาร
นายแสนศักดิ์ นาโสก
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างโยธา
ผู้บริหาร
นายชาญเดชต์ ขุนศรี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้บริหาร
ดร.ธีระพันธ์ พิพัฒนสุข
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริหาร
นายณัฐภณ ศรีลาดเลา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้บริหาร
นางรัตนากร ศรีวรมย์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
ผู้บริหาร
นางสาวกันยาพร สุวรรณพันธ์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์
ผู้บริหาร
นางสุดารัตน์ วงค์คำพา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้บริหาร
นางสาวเสาวรี สุพา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้บริหาร
นายอดุล ศรีภักดี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหาร
นางสาวพรรณนิภา ศิริโส
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ผู้บริหาร
นางสาววีรวัลย์ เมืองศรีสุข
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร
นางสาวธาราทิพย์ วงศ์แสน
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายวิชาการ