ผู้บริหาร
นางสาวนวลนภา จูมแพง
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร
นางสาวสุพรรษา กุลวงค์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร
นางสาวกมลรัตน์ สุระสะ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร
นางสาวสุกัญญา คงคามี
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา