ผู้บริหาร
นายอิทธิพัทธ ปัททะทุม
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้บริหาร
นางสาวจินตนา แก้วศรี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้บริหาร
นายวรรณวิทย์ บูรณะกิจ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้บริหาร
นางสาวอัฉรา อินทรวิเศษ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้บริหาร
นางสาวกัญญาพัชร โสดา
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้บริหาร
นางสาวมุกดา เบิกบาน
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้บริหาร
นางสาวสุภัคตรา ศรีวะสุทธิ์
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้บริหาร
นางสาวกัญลิตา รุจิตร
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้บริหาร
นางสาวอนงค์นาฎ บุตรโคษา
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน