ผู้บริหาร
นายสันติ ทุพรหม
วิทยฐานะ: ไม่มี
หัวหน้างานปกครอง
ผู้บริหาร
นางสาวกันยาพร สุวรรณพันธ์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นายนิรุส ก้อนมณี
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นายวรรณวิทย์ บูรณะกิจ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นายบดินทร์ ศรีวิชัย
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นางสาวณัฏฐาวรีย์ เสือแก้ว
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นายศราวุฒิ ดีดวงพันธ์
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นายทศพร แสนสุข
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นางสาวณิชกุล มิ่งชัย
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
ว่าที่ ร.อ.วชิระ เจริญธรรม
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นายภูมินทร์ แสงงาม
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง
ผู้บริหาร
นางกุสุมา แข็งแรง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานปกครอง