ผู้บริหาร
นายศรัณวิชญ์ นวลวิลัย
วิทยฐานะ: ไม่มี
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้บริหาร
นางสาวลักษมี ศรีวรมย์
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้บริหาร
นางสาวเพชรา คุ้มไข่น้ำ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้บริหาร
นางสาวเจนจิรา รักษาศรี
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้บริหาร
นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยบัน
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ