ผู้บริหาร
นายณัฐภณ ศรีลาดเลา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นายเพ็ชรอาทิตย์ บัวส่อง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นายวัชรินทร์ พันธ์สำโรง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นายสันติ ทุพรหม
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นางสาวไอลดา โคชขึง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นายดุลพินิจ สิงห์มาตย
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นางสาวณิชกุล มิ่งชัย
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นายชาติชาย แข็งแรง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
ว่าที่ ร.ต.ธีระพล ศรีสมบัติ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นายชาญวิทย์ ศรีวิชา
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นายคมกริช ยืนยง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยบัน
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์