ผู้บริหาร
นายอดุล ศรีภักดี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้บริหาร
นายวัชรินทร์ พันธ์สำโรง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้บริหาร
นางสาวกัญญาพัชร โสดา
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้บริหาร
นางสาวณิชกุล มิ่งชัย
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ