ผู้บริหาร
นางประเสริฐศรี สุทธิพันธ์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร
นางพัฑฒิดา ศรีลาดเลา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร
นางสาวพรรณนิภา ศิริโส
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร
นางปาริฉัตร อินปาว
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร
นางสาวกรรนิกา แก้วพิกุล
วิทยฐานะ: ไม่มี
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร
นางสาววรารัตน์ จำปาหอม
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ