ผู้บริหาร
นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร
นางประเสริฐศรี สุทธิพันธ์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร
นายอดุล ศรีภักดี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้บริหาร
นางรุจิพร สินธุวงสานนท์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้บริหาร
นายณัฐภณ ศรีลาดเลา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริหาร
นางพัฑฒิดา ศรีลาดเลา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้บริหาร
นางสาวกันยาพร สุวรรณพันธ์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้บริหาร
นางสาววรารัตน์ จำปาหอม
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร
นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยบัน
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ