ผู้บริหาร
นางสาวนภาพร สารทอง
วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นางประภาพร ผิวเรืองนนท์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป
ผู้บริหาร
นางสาวสุพรรษา กุลวงค์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบุคลากร
ผู้บริหาร
นายสมพงษ์ สุรันนา
วิทยฐานะ: ไม่มี
หัวหน้างานการเงิน
ผู้บริหาร
นางจิณัชชา ธรรมจักร
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการบัญชี
ผู้บริหาร
นายปัญญา เชื่้อคำจันทร์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุ
ผู้บริหาร
นายจิตรนาถ มิ่งชัย
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้บริหาร
นางษมล ขุนศรี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
ผู้บริหาร
นางสาวนิภาพร แสงจันทร์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
นางสาวกุลจิรา ยืนยง
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นางสาวมัณฑนา สิงห์ศร
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นายปวิตร นิลพงษ์
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นางสาวหวานตา การสอน
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นางสาวสุดารัตน์ สุจิลินทรานนท์
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นางกาญจนา พรมวัง
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นางสาวฐานะมาศ รูปสะอาด
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นางสาวอรวรรณ วังคำ
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นางสาวศิรภัสสร เชื้อดี
วิทยฐานะ: ไม่มี
เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร