ผู้บริหาร
นายชาญเดชต์ ขุนศรี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้บริหาร
นายอิทธิพัทธ ปัททะทุม
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายปราโมท หล้าพิมพ์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายศราวุฒิ ดีดวงพันธ์
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายศรัณวิชญ์ นวลวิลัย
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายคมกริช ยืนยง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นางสาวอัฉรา อินทรวิเศษ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายมิตรภักดิ์ ดีดวงพันธ์
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
ว่าที่ ร.ต.ธีระพล ศรีสมบัติ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน