ผู้บริหาร
นายแสนศักดิ์ นาโสก
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
ผู้บริหาร
นายทวี ห้วยทราย
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นางสาวนภาพร ผิวขำ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายดุลพินิจ สิงห์มาตย
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นางสาวปานชีวา ถนอมจิตต์
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน