ผู้บริหาร
นายพงษ์ศักดิ์ สว่างสุข
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้บริหาร
นายนิรุส ก้อนมณี
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายวัฒนวงค์ คุ้มผล
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน