ผู้บริหาร
นางชญาพา ขำคม
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้บริหาร
นางชญาพา ขำคม
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้บริหาร
นางพัฑฒิดา ศรีลาดเลา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้บริหาร
นางสาวจุติพร บางจักร
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผู้บริหาร
นางสาวอัลชิสา วงค์นารี
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผู้บริหาร
นางสาวมุกดา เบิกบาน
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผู้บริหาร
นางสาวนิภาพร แสงจันทร์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
ผู้บริหาร
นางสาวพิมพ์ชนก พวงน้อย
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
ผู้บริหาร
นางสาวจินตนา แก้วศรี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
นางษมล ขุนศรี
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
นางรุจิพร สินธุวงสานนท์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
นางสาวสุพรรษา กุลวงค์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
นางสาวนวลนภา จูมแพง
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
ครูกลุ่มวิชาพลานามัย
ผู้บริหาร
นางสาวกมลรัตน์ สุระสะ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูกลุ่มวิชาพลานามัย