ผู้บริหาร
นายจิตรนาถ มิ่งชัย
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้บริหาร
นายสันติ ทุพรหม
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นางสาวไอลดา โคชขึง
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน