ผู้บริหาร
นางสาวพรรณนิภา ศิริโส
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ผู้บริหาร
นางสาวเพชรา ทองเงิน
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นางสาวกัญลิตา รุจิตร
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน