ผู้บริหาร
นางสาวเสาวรี สุพา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้บริหาร
นางสาวอินทุกานต์ ผาลี
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นางสาวลักษมี ศรีวรมย์
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน