# ภาพตัวอย่าง ชื่อ - สกุล แต่งแหน่ง วิทยาฐานะ หน้าที่
1 นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรรมการ
2 นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรรมการ
3 นางสาววิภาวี แสงธนู รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรรมการ
4 นายปัญญา เชื้อคำจันทร์ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
5 นายอดุล ศรีภักดี ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
6 นายอดุล ขันแก้ว ผู้แทนฝ่ายวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
7 นายพงษ์ศักดิ์ สว่างสุข ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูชำนาญการ กรรมการ
8 นางชญาภา ขำคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
9 นายจิตรนาถ มิ่งชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
10 นางรัตนากร ศรีวรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
11 นายแสนศักดิ์ นาโสก ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
12 นายสมพงษ์ สุรันนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มี กรรมการ
13 นางสาวนภาพร สารทอง รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
14 นางประภาพร ผิวเรืองนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ