คณะกรรมการ วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายพิเซฐ แสงนิศากร ประธานกรรมการ
2 นายอดุล ขันแก้ว กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3 นายดุสิต ไชยสิทธิ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4 นายไพบูรณ์ มณีวรรณ กรรมการผู้แทนชุมชน
5 นายโสภณ กลิ่นประทุมทิพย์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายพนมชัย พันธ์พุทธ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูโอภาสวีรคุณ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8 พระมหาสุชิน ปัญญาสโภ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
9 นายวิเชียร อุไรศรี กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10 นายสมเดช พลวิจิตร กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายวินิจ คงทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายกิมหงวน อุทัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายสนอง แสนเสร็จ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นางศศิธร ศรีสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายแสวง สบายใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ